ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İLE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirilmesi ile özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel tekneleri ve bunları kullanacak kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen belgeyi,

b) Gezi Tekneleri Yönetmeliği: 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğini,

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ç) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti T.C. vatandaşlarına, Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklu gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara ait tekneleri,

d) Özel Tekne Belgesi (ÖTB): Bu Yönetmelik kapsamında ölçülerek kayıt altına alınmış özel tekneler için İdarenin düzenlediği belgeyi,

e) Su Üstü Sporu: Yelken veya motor veya kürekle su üstünde seyreden tekne ve deniz araçları ile yapılan sporu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Teknelerin Ölçülmesi, Belgelendirilmesi, Kaydı, Terkini ve Donatımı

Özel teknelerin ölçülmesi ve kaydı

MADDE 5 – (1) Ölçü ve kayıt işlemi, teknenin yandan çekilmiş fotoğrafı, varsa prospektüsü ile tekne ve motor faturalarının eklendiği yazılı isteğin, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığına sunulmasıyla başlar. Gezi Tekneleri Yönetmeliğine uygun inşa edilmiş teknelerde, CE uygunluk işaretinin, tekne tanıtım plâkasının ve tekne tanıtım numarasının tekneye iliştirilmiş olması gerekir.

(2) Özel tekne kayıtları, Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı tarafından yeni açılacak ayrı bir teknik kütük defterinde her tekneye ayrı bir kayıt numarası verilerek tutulur ve mevcut teknelerin eski kütük kayıtları kapatılır. Ölçü ve kayıt işlemini, Bölge Müdürlüğü merkezli limanlarda Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu, diğer limanlarda Liman Başkanlıkları yapar.

(3) İlk kez ölçülecek özel tekneler, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı tarafından bulundukları yerde çıkarılacak Tebliğde yer alan usul dairesinde üç boyut esas alınarak ölçülür ve kayıt altına alınır. Üç boyutun saptanmasında “TSE EN ISO 8666 – Küçük Tekne – Temel Veriler” ulusal standart içinde yer alan Boy (m) = LH , Genişlik (m) = BH ve Derinlik (m) = Den çok/Dmax tanımlamaları esastır.

(4) Gezi Tekneleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş özel tekneler ile adlarına daha önce tonilâto belgesi düzenlenmiş olan özel tekneler, teknik dosyalarında veya tonilâto belgelerinde belirtilen ölçülere uygun olarak, yeniden ölçülmeksizin kaydedilir; bu tekneler sahibinin isteği üzerine yeniden ölçülebilir.

Özel teknelerin belgelendirilmesi, belgenin yenilenmesi ve kaydın terkini

MADDE 6 – (1) Ölçülen ve kaydedilen özel tekneler adına, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı tarafından, verildiği tarihten itibaren beş yıl süreli, şekli çıkarılacak Tebliğ ile saptanan ÖTB düzenlenir ve ücreti mukabilinde verilir. Yabancı uyrukluların sahibi olduğu özel tekneler için ÖTB, ikamet izni süresiyle sınırlanır. İkamet izni 5 yılı geçerse belge yenilenir. Adlarına daha önce tonilato belgesi düzenlenmiş özel teknelerin, tonilato belgeleri iade alınır ve iptal edilir.

(2) Özel tekne tanımına uyan, ancak sahibinin isteğiyle gemi siciline tescil edilen tekneler adına ayrıca ÖTB düzenlenmez.

(3) Gerçek veya tüzel kişi tacirlere ait olmayan, gezi, eğlence, spor gibi amaçlarla kullanılan ve boyları 24 metreden büyük tekneler adına, tonilâto belgesi ve yürürlükteki turizm mevzuatı uyarınca Özel Yat Kayıt Belgesi düzenlenir. Gerçek veya tüzel kişi tacirlere ait tekneler adına, ÖTB veya Özel Yat Kayıt Belgesi düzenlenmez, tekne boyu ve kullanım amacı dikkate alınmaz.

(4) Şişme botlardan alt yapısı (tabanı) sabit olup, üst yapısı şişirilebilir ve katlanabilir olanlarına ve alt yapısı da katlanabilir boyu 4 metreden büyük olan şişme botlara ÖTB düzenlenir.

(5) Aşağıda sayılan özel tekneler adına ÖTB düzenlenmesi, sahibinin isteğine bağlıdır;

a) Kanolar ve kayaklar,

b) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler,

c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, münhasıran antrenman ve yarışlarda, hakem, antrenör, monitör vb yetkililerin veya görevlilerin kullandığı yardımcı tekneler (motorlu/motorsuz şişme bot veya sandal tipinde).

(6) Özel tekneler, hiçbir surette gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz. Bir özel teknenin gelir elde etmek amacıyla kullanılmak istenmesi halinde sahibinin, faaliyetini kanıtlayacak belgeleri (Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi) veya en çok iki sene süreli bir kira sözleşmesini sunması şartıyla, ÖTB geri alınır, kaydı terkin edilir. Bu durumda tekne, 4/5/1967 tarihli ve 12589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğine göre üç boyut kuralı uygulanarak ölçülür ve adına Tonilâto Belgesi ile Ticari Yat Kayıt Belgesi düzenlenerek ilgili mevzuat kapsamına alınır.

(7) Teknenin kaydı, sahibinin teknenin kullanılamaz hale geldiğine veya zayi edildiğine ilişkin yazılı bildirimi üzerine terkin edilir. ÖTB yenileme süresinin 2 yıl aşılmış olması durumunda kayıt resen terkin edilir. Terkin işlemi için ücret tahsil edilmez.

(8) Özel Tekne Belgesinin şekline, özel teknelerin kaydına ve markalanmasına ilişkin hususlar çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.

Özel teknelerin donatımı ve seyri

MADDE 7 – (1) ÖTB’nin aslının seyirde teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(2) Adlarına ÖTB düzenlenmeyen özel teknelerden, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındakilerin tonilâto belgelerinin, dördüncü fıkrasındakilerin ÖTB veya fatura/tahsis belgelerinin seyirde teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(3) Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

(4) Özel tekneler, çıkarılacak Tebliğde şekli belirtilen yetki yazısı ile, sahipleri tarafından başkalarına geçici olarak verilebilir. Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak üye ve sporcuları tarafından yetki yazısı ile kullanılabilir.

(5) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile 6 ncı maddenin beşinci fıkrası (a) ve (b) bendinde sayılan tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

(6) Özel tekneler çıkarılacak Tebliğ ile belirlenen asgari emniyet teçhizatı ve deniz kirliliğini önleyici teçhizat listesine göre donatılır.

(7) Özel teknelerde seyirde en çok 12 kişi bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme

Yeterlik şartları

MADDE 8 – (1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

b) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) Amatör Denizci Sınavını başarmak

şartları aranır.

(2) Denizcilik Fakülteleri mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümleri mezunları, Astsubay Güverte ve Makine Sınıfı okulları mezunları ile denizcilik meslek lisesi güverte ve makine bölümü mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB verilir.

ADB alacakların sağlık şartları

MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Amatör Denizci Belgesi Alabilir” raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

(2) Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

(3) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen ADB sahiplerinin, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Amatör denizci belgesi sınavları

MADDE 10 – (1) ADB sınavları belirlenen sınav yerlerinde, yazılı veya internet ortamında bilgisayarda çevrimiçi olmak üzere en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle tek oturumda yapılır.

(2) Yazılı sınav, başvuru sayısı en az 20 olmak şartıyla yazılı sınav yapılacağı sınav tarihinden en az 30 gün önce duyurulan yerlerde, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aynı gün ve saatte başlamak kaydıyla yapılır. Ayrıca, İdarenin uygun gördüğü tarihlerde ADB sınavı yapılabilir.

(3) İnternet ortamında bilgisayarda sınav, en az 30 gün önce duyurulmak koşulu ile ikinci fıkrada belirtilen şartlara bağlı olmadan yapılır.

(4) İdare, sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri, sınav kurallarını, bu Yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak Tebliğ ile belirler.

Sınav konuları ve başarı notu

MADDE 11 – (1) Sınav başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Sınavda; seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi konularını içeren toplam en az 50 soru sorulur.

Amatör denizci belgesi düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Şekli Ek-2’de belirlenen Amatör Denizci Belgesi, sınavı takip eden iki ay içinde düzenlenir ve sınavı başaran adaya veya yetkilendirdiği vekiline verilir.

(2) ADB kayıtları, kişinin belge numarası, kimlik ve iletişim bilgileri, fotoğrafı, sınav yeri, sınav tarihi, sınav başarı notu, sağlık raporuna ve belge harcı tahsiline ilişkin bilgilerin yer aldığı veri tabanında tutulur. Bilgisayar ortamında bulunan veri tabanı, Amatör Denizci Kütüğü adını taşır.

(3) Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlara ilişkin bilgi ve belgeler, sınavın yapıldığı yer tarafından, sınav tarihi itibariyle tutulan dosya muhtevasında iki yıl süre ile muhafaza edilir. İki yılın sonunda imha komisyonu marifetiyle imha edilir.

Yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar

MADDE 13 – (1) İdare, ADB sınavını yapmak, belge düzenlemek ve amatör denizci kütüğünü ve kayıtlarını tutmak üzere kurum ve kuruluşları sözleşme ile yetkilendirebilir. Yetkilendirilen kurum ve kuruluşun düzenlediği ADB, İdare tarafından onaylanmadıkça sahibine teslim edilmez.

(2) Yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar:

a) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesine istinaden kurulmuş bulunan, su üstü sporlarında faaliyet gösteren özerk federasyon veya aynı spor dallarında faaliyet gösteren en az 20 derneğin üyesi olduğu Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Mevzuatına göre kurulmuş federasyon olmak,

b) 10 uncu maddede belirtilen çevrimiçi sınavları yapabilmek üzere yetkilendirilmesi durumunda, İnternet ortamında bilgisayarda çevrimiçi sınav yapabilecek, sınav başvurularını kabul edebilecek, soru bankasını yönetebilecek merkezi bir yazılıma sahip olmak, ülke çapında en az 5 farklı merkezde çevrimiçi sınav yapabilecek fiziki ortamı sağlamak

zorundadır.

Amatör Denizci Belgesi yenileme işlemleri

MADDE 14 – (1) ADB’nin herhangi bir nedenle yenilenmesi isteniyorsa, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre, belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle yazılı olarak belgeyi veren İdare veya yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşa başvurulur.

Amatör Denizci Belgesi geçerlik alanı

MADDE 15 – (1) ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez. Bu belgeyle Gemilerin Gemi Adamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen resmî kurumlara ait ve resmî hizmete mahsus hizmet motorları hariç hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışılamaz.

(2) Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler. Ayrıca, yabancı uyruklular kendi ülkelerinden almış oldukları belgenin tanıdığı yetkiler çerçevesinde anılan tekneleri kullanabilir.

Amatör Denizci Belgesinin iptali

MADDE 16 – (1) Amatör Denizci Kütüğüne kaydedildikten ve belgesi teslim edildikten sonra 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi veya kişinin kendi isteğiyle veya vefatı halinde, Amatör Denizci Belgesi İdarece iptal edilir, belgenin iadesi istenir, durum kütüğe işlenir ve denetlemeye yetkili kurumlara bildirilir.

Amatör Denizci Belgesinin denkliği

MADDE 17 – (1) İdare, Türk Vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin denkliğinin kabulü için, belge veren ülkenin gerekli gördüğü şartların değerlendirmesini yapmaya yetkilidir.

(2) İdare, belge veren ülkenin ilgili idaresinin kayıtlarında verilen belgenin doğruluğunu teyit ederek belge düzenleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 1/7/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Tonilâto belgesiyle kayıt altına alınmış özel tekneler, 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre ÖTB düzenlenmiş tekneler ile hiç kaydedilmemiş teknelerin sahipleri, teknelerine ÖTB almak veya yenilemek için yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay içinde İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlıklarına başvurur. Bu süreden sonra ÖTB almayan özel teknelere Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmez ve limandan çıkışına izin verilmez.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Amatör Denizci Yönetmeliği 25509 01.07.2004

Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25509

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, amatör denizcilerin sınav ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Amatör Denizci Belgesi almak isteyen amatör denizcilerin sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri, denize çıkışları ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (Değişik madde: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/1.mad)

Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5310 sayılı Kanunla değişik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

b) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/07/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişikliklerini,

c) Amatör Denizci: Denizde veya iç sularda özel amaçlı motorlu veya motorsuz deniz araçlarını, ticari yat ve ticari sürat motorları dışındaki gezi ve su sporları maksatlı tekneleri sevk ve idare eden kişiyi,

d) Amatör Denizci Belgesi (ADB) : Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak sınavda başarılı olanlara idare tarafından onaylayarak verilen, uluslararası yat kullanma / International Certificate of Competence For Operator of Pleasure Craft (ICC) isimli belgeyi,

e) Özel Tekne: (Değişik bend: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad) Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde yararlanılmak için üretilmiş, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmayan, tekne sahibi sorumluluğunda seyre çıkan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde tekne boyu 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan tüm yüzen araçları,

f) (Mülga bend: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad)

g) (Mülga bend: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad)

h) Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF): Su üstü ve su altında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinlikler ile uğraşan üyesi dernekleri temsil eden kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Amatör Denizci Belgesi Sınavlarına Başvuru

Amatör Denizci Yeterliğinin Şartları

Madde 5 – Amatör denizci olmak için müracaat edenler:

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların velisinin muvafakatı aranır),

b) En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

c) Adli sicil kaydında yurtdışına adam kaçırma ve/veya kaçakçılık suçundan hüküm giymemiş olmak,

d) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgelemek,

e) İdarenin öngördüğü amatör denizci sınavını başarmak şartıyla ADB almaya hak kazanmış olmak.

(Değişik fıkra: 21/12/2005-26030 S.R.G. Yön/1.mad) Kişisel başvurulara dayalı olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu mezunu subaylar ile Astsubay Güverte/Makine Sınıf Okulları ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunları, fakülte ve yüksek okulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümlerinden mezun olanlar ile denizcilik meslek lisesi güverte bölümü mezunlarına ADB sınav şartı aranmadan verilir.

(Değişik fıkra: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/3.mad) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması halinde ADB verilir.

Sınav Yerleri ve Tarihleri

Madde 6 – (Değişik fıkra: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/4.mad; Değişik fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/1.mad) Amatör denizci sınavları; başvuru sayısı yirmiden fazla olmak koşuluyla, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile liman başkanlıklarında her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım ayları içerisinde yapılır. Ayrıca İdare uygun gördüğü yer ve tarihlerde de sınav yapabilir.

Sınavlar biri başkan olmak üzere en az üç üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır.

Amatör denizci sınavları, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile ADF arasında yapılacak protokol çerçevesinde ADF tarafından yapılır. İdare sınavlara bir gözlemci/denetçi gönderebilir.

(Değişik fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/1.mad) Sınav yeri, başvuru adresi tarih-saati İdarenin sınav yapacağı yerlerde sınavdan en az on beş gün önce İdare tarafından, ADF tarafından yapılacak sınavlarda ise en az otuz gün önce İdare ve ADF tarafından ilan edilir.

Sınava Girecek Adayların Başvuru Koşulları

Madde 7 – (Değişik madde: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/2.mad)

Amatör denizci sınavına gireceklerde herhangi bir deniz hizmeti aranmaz. Bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlayarak sınava girmek isteyen kişi, İdarenin yaptığı sınavlarda sınav tarihinden en az iki gün önce, ADF’nin yaptığı sınavlarda sınav tarihinden en az on beş gün önce (EK-1) de bulunan dilekçe örneği ile sınavı düzenleyen yere başvurur.

Sınavı kazandıktan sonra bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağladığını belgeleyemeyenler hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Amatör Denizci Sınav Konuları, Sınavların Yapılışı, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

Amatör Denizci Sınav Konuları ve Başarı Notu

Madde 8 – (Değişik fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/3.mad) Amatör denizci sınav başarı notu 100 üzerinden 50 olup, sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Seyir ve denizde çatışmayı önleme kuralları

1) Manyetik pusula bilgisi: Doğal ve yapay sapmaların saptanması, uygulanması,

2) Harita bilgisi: Semboller ve kısaltmalar, seyir haritalarının kullanımı, haritada rota çizimi ve mesafe ölçümü,

3) Kıyı seyir bilgisi: Çeşitli yöntemlerle mevki koyma, fenerler, şamandıra sistemleri ve diğer seyir yardımcıları,

4) Yardımcı seyir aygıtları: El iskandili, radar reflektörü,

5) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG 1972) kurallarının içeriği ve uygulanışı.

b) Gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji

1) Manevrayı etkileyen faktörler,

2) Demirleme,

3) Yanaşma ve kalkma,

4) Denize adam düşmesi,

5) Güverte donanımları,

6) Standart meteorolojik raporları yorumlayabilme.

c) Denizde güvenlik ve denizde haberleşme

1) Teknenin oturması veya oturtulması durumlarında alınacak önlemler,

2) Çatışma sonrası alınacak önlemler,

3) Yangın ve söndürme teknikleri,

4) Tekneyi terk,

5) Yedekleme ve yedeklenme,

6) İlkyardım.

d) Deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler

1) MARPOL 73/78, deniz kirliliğini önleme ile ilgili ulusal mevzuat,

2) Liman işlemleri,

3) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun (can kurtarma, çatışma, kaptanın görevleri, liman başkanlığına kaza raporu verilmesi),

4) Sahil Sıhhiye mevzuatı,

5) Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatı,

6) Sigorta ve Deniz Sigortası mevzuatı.

e) Motor bilgisi

1) Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları hakkında bilgi,

2) Elektrik hakkında bilgi.

Sınav Soruları

Madde 9 – Amatör denizci sınav soruları liman başkanlıkları, Genel Müdürlük ve/veya ADF tarafından oluşturulan komisyon tarafından yukarıda belirtilen sınav müfredatına uygun olarak, dört seçenekli, çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanır. Sınav konularının soruları tek bir soru kitapçığında yer alır ve sınav tek bir oturumda yapılır.

Sorulacak sorular, konuların bütününü kapsayacak şekilde, sınav komisyonları tarafından belirlenir.

Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınav konularının açıklandığı ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen Amatör Denizci El Kitabında yer alan konular dışında soru sorulmaz.

Sınav Süresi

Madde 10 – Sınav süresi, sınav komisyonu tarafından belirlenir.

Sınav Notu Değerlendirmesi

Madde 11 – Sınavların not değerlendirmesi, sınav cevap kağıtları üzerinden sınav komisyonu tarafından yapılır.

Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

Madde 12 – Adaylar sınav salonuna isim okunarak alınır. Sınav listesinde adı olmayan adaylar sınava alınmaz. Adaylara yerlerine oturduktan sonra kimlik kontrolü yapılarak sınav salonu yoklama listesi imzalattırılır.

Sınava girmeyenlerin isimlerinin karşısına “sınava girmedi” ibaresi yazılır. Sınav kağıdı dağıtıldıktan sonra, sınav kuralları yüksek sesle okunur, adayların soruları varsa cevaplandırıldıktan sonra yüksek sesle sınav başlamıştır denilir. Sınavın süresi sınav soru kağıdında belirtilir.

Sınav Süresince Yapılacak İşler ve Kurallar

Madde 13 – Sınava girenlerin sayısı ile yoklama listesindeki sayı karşılaştırılır. Sınav kağıtlarında adayların adı, soyadı ve imzaları olup olmadığı kontrol edilir.

Sınav Kuralları

Madde 14 – Sınav süresince uygulanacak kurallar:

a) Görevlilerin sınava girenlerle alçak sesle konuşmaları yasaktır. Herhangi bir soru sorulması halinde yüksek sesle sorulması ve cevaplandırılması sağlanır.

b) Adaylar, sınav süresince görevlilerin bütün uyarılarına uymak zorundadır.

c) Sınavda kopya çeken yada çektiren veya kural dışı hareketlerle sınav düzenini bozan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın, sınav kağıtları elinden alınarak, salon dışına çıkarılır ve “bireysel sınav iptal tutanağı” (EK-2) düzenlenerek sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Kopya çeken ya da çektiren veya bir başka nedenle sınavı iptal edilen adayın cevap kağıdı üzerine “sınav geçersizdir” yazılır.

d) Sınava giriş koşullarından birini taşımadığı halde başvurusu sehven kabul edilerek sınava alınmış adayın, bu durumu sınav sırasında saptanırsa salondan çıkarılır ve “bireysel sınav iptal tutanağı” düzenlenir.

e) Sınavda siyah kurşun kalem kullanılır ve cevaplar sınav kağıdı üzerine işaretlenir.

f) Adayların sınav süresince aralarında silgi, kalem gibi malzeme alıp vermeleri ve konuşmaları yasaktır.

g) Adayların sınav süresince sigara içmeleri, cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını kullanmaları yasaktır.

h) Görevlilerin sınav süresince aralarında sınav ahengini bozacak şekilde yüksek sesle konuşmaları yasaktır. Görevliler sınav salonunda sürekli dolaşarak sınavın kurallara uygun geçmesini sağlanır.

i) Sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika içinde sınava geç gelen aday, sınav komisyonu başkanının izniyle sınava alınır. Gecikme süresi 15 dakikayı aşan aday hiçbir suretle sınava alınmaz.

j) Adayların soruları cevaplandırmalarına sınav süresi bitimine kadar izin verilir. Adaylar sınav süresi bitmeden cevap kağıdını vermeye zorlanamaz. Sınav salonunda bir kişi kalması halinde, bu kişiden önce sınavını bitiren aday sınav salonunda bekletilir.

Sınav Evraklarının Açılması ve Kapatılması

Madde 15 – Sınav evrakı poşeti, sınav salonunda adaylara gösterilerek sınav komisyonu başkanı tarafından açılır. Sınav bitiminde sınav evrakları, soru kitapçıkları, sınav salon yoklama listesi ve sınav giriş isim listesi, tutanaklar sayılır ve tüm evrakın tam olduğu kontrol edildikten sonra, sınav evrak poşetine konularak ağzı kapatılır. Sınav kağıtlarının değerlendirileceği gün ve saate kadar sınav komisyonu başkanında kalan sınav evrak poşeti, komisyon başkan ve üyelerin huzurunda açılarak değerlendirme işlemine başlanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 16 – Liman başkanlığında yapılan sınavlarda; Sınav komisyonu en geç 5 gün içerisinde sınav kağıtlarını değerlendirir ve sınav sonuç listesi liman başkanlığınca onaylanarak ilan edilir. Ankara’da yapılan sınavlarda ise sınav sonuç listesi Deniz Ulaştırması Genel Müdürü’nün onayı alınarak ilan edilir.

Sonuç listelerinde sınava girmeyen adayların isimleri karşısına “sınava girmedi” ibaresi yazılır. Sınava giren adayların sınav notları yazılır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 17 – Adaylar, sınav sonucuna sonuçların yayımlandığı günü takip eden 15 gün içinde gerekçelerini belirmek suretiyle sınavı düzenleyen kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır ve sonuç ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

Hatalı Soru ve Cevap

Madde 18 – Sınav esnasında veya sonrasında hatalı soru tespiti halinde, hatalı soruyu tüm adayların doğru cevaplamış olduğu kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Amatör Denizci Belgesi Düzenlenme, Çalışma Alanları ve Şartları, Sicil İşlemleri

Amatör Denizci Belgesi Düzenlenmesi

Madde 19 – (Değişik madde: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/4.mad)

Sınavı kazananlar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sınavın yapıldığı yerde bulunan İdarenin birimine başvurur. Amatör Denizci Belgesi sınavın yapıldığı yerdeki Bölge Müdürlükleri veya Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce düzenlenir ve hak sahibine veya vekiline verilir. Hak sahipleri başarılı oldukları sınavdan sonra en fazla altı ay içinde belgelerini almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde alınmayan amatör denizci belgeleri iptal edilir.

Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler;

a) Nüfus cüzdanı örneği (Başvurulan kurum, muhtar veya noterden onaylı),

b) Öğrenim belgesi (Başvurulan kurum veya noterden onaylı),

c) Sağlık raporu,

ç) Vesikalık fotoğraf (3 adet),

d) Adli Sicil kaydı belgesi veya Devlet memuru olduğuna ilişkin belge,

e) 18 yaşını bitirmemiş adayın velisi tarafından düzenlenmiş muvafakatname.

Ancak, kişilerin çalıştığı resmi ya da özel kurum ya da kuruluştan alacakları öğrenim durumunu kanıtlayabilecek belge getirenlerden öğrenim belgesinin aslının ibrazı istenmez.

Belge Yenileme İşlemleri

Madde 20 – Herhangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilen ADB nin yenilenmesi işlemleri için belgenin alındığı yere bir dilekçe ve üç fotoğraf ile müracaat edilir.

Amatör Denizci Sicil İşlemleri

Madde 21 – Amatör denizci sicil ve kütük kayıtları Gemiadamları Yönetmeliğinin Gemi Adamları Sicil ve Kütük İşlemlerinin açıklandığı hükümler çerçevesinde yapılır. Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar için ayrı kütük defteri yerine bilgisayar kütük kayıt formu alınarak dosyalanır.

Amatör Denizci Belgesinin Geçerliliği

Madde 22 – (Değişik fıkra: 17/05/2005 – 25818 S.R.G. Yön/1.mad) Amatör denizci belgesi ile ticari amaçlı tekne kullanılamaz ve personel olarak da çalışılamaz.Ancak, 31/12/2004 tarihine kadar amatör denizci belgesi ile ticari teknelerde bir yıl çalışmış olanlar, istekleri halinde amatör denizci belgelerini iptal etmek şartıyla, gemici yeterliliğini sınavsız alırlar.

Amatör denizciler Amatör Denizci Belgesi ile sefer bölgesi sınırı olmaksızın tekne kullanabilir.

(Değişik fıkra: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/5.mad) Özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatımına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

Amatör Denizci El Kitabı

Madde 23 – İdare, denizcilik temel bilgilerini ve amatör denizci sınav konularını içeren Amatör Denizci El Kitabı hazırlar veya hazırlattırır. Bu el kitabı amatör özel tekne ve yatlarda muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Diğer Hükümler

Amatör Denizcilerin Sağlık Yoklamaları

Madde 24 – (Değişik madde: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.)

ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Amatör Denizci Olur” raporu almaları gerekir.

Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dahilinde yapılır. Ancak, monooküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen amatör denizcilerden, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Belgelerin Geri Alınması

Madde 25 – Amatör Denizci Kütüğüne kayıt edildikten sonra, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yazılı koşullardan herhangi birini kaybeden kişilerin, Amatör Denizci Belgesi geri alınır ve durum kütüğe işlenir.

(Ek fıkra: 25/03/2006-26119 S.R.G. Yön/5.mad) Ancak, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçtan hüküm giyenlerin cezanın infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra müracaat edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere amatör denizci belgesi verilir.

Yabancı Ülkeden Alınan Amatör Denizci Belgelerinin Tanınması

Madde 26 – Gerek Türk vatandaşlarının, gerekse Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin Amatör Denizci Belgesi denkliğini belirlemeye İdare yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27 – Gemiadamları Yönetmeliğinin Amatör Denizci Belgesi alınmasını düzenleyen hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.